Algemene Voorwaarden GDFL Brassband


Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en van toepassing bij het aanvaarden oftewel accepteren van de offerte welke u als Opdrachtgever is toezonden door GDFL. Door de acceptatie van de offerte, gaat u (hierna te noemen ‘Opdrachtgever’) akkoord met de Algemene Voorwaarden van GDFL, hierna te noemen ‘de Artiest’. 


Artikel 1


ACCEPTATIE OFFERTE


1.1 Door de acceptatie van de offerte opgesteld door de Artiest aan de Opdrachtgever, verbindt de Opdrachtgever zich er toe deze te bekrachtigen door een getekend exemplaar van de offerte te retourneren aan de Artiest.


1.2 De bekrachtiging geschiedt door de getekende offerte binnen 14-dagen vóór de geplande datum van het optreden voor de Artiest. Mocht de datum van het optreden binnen 14 dagen liggen, wordt de bekrachtiging door ondertekening en retourzending van de offerte aan de Artiest verwacht binnen 12 uur na verzending van de offerte door de Artiest aan de Opdrachtgever. Bij deze bekrachtiging/acceptatie zullen de betalingsverplichtingen zoals omschreven in Artikel 2 van toepassing zijn.


1.3 Veranderingen in de offerte kunnen alleen met toestemming van beide partijen.  


1.4 Eenzijdige veranderingen worden niet geaccepteerd. 


1.5 Bij afwijkingen, bij veranderingen, bij onduidelijke informatie verschaffing met betrekking tot de te leveren dienst van de Artiest van de zijde van de Opdrachtgever als voorbeeld een wijziging in adressen (optreed locatie(s), afwijkende tijdstippen of duur van een optreden welke niet vermeld staan op de offerte, kan hiervoor zonder schriftelijk akkoord van de Artiest geen doorgang vinden. Voor doorgang moet er eerst schriftelijk akkoord van de Artiest zijn.  Mocht er na acceptatie van de offerte ineens andere locatie(s) of tijd worden gecommuniceerd, dan kan de Artiest de Opdrachtgever hierop wijzen, en een meerprijs in rekening brengen of zelfs de offerte nietig verklaren en afzien van het optreden, gezien de gewijzigde omstandigheden zich voordoen aan de kant van de Opdrachtgever, zonder schriftelijke goedkeuring van de Artiest. 


1.6 Na het verstrijken van de 14-dagen of van de 12 uur van het retour zenden van een ondertekent exemplaar van de offerte kan de Artiest het optreden niet meer garanderen en zal er een nieuwe offerte opgevraagd dienen te worden door de Opdrachtgever. 


Artikel 2


BETALINGEN 


2.1 Als loon voor het overeengekomen optreden ontvangt de Artiest(en):

  • een variabel bedrag welke op maat gemaakt is en staat vermeld in de offerte. 
  • een per optreden variabel bedrag op basis van de te rijden/gereden kilometers.


2.2.a De betaling van het overeengekomen totaalbedrag geschied als volgt: 

Bij acceptatie van de offerte van de zakelijke Opdrachtgever wordt het totaalbedrag overgemaakt door de zakelijke Opdrachtgever op het IBAN nummer NL 21 KNAB 0257923691 tenzij anders overeengekomen met de Artiest. 


2.2.b. Bij acceptatie van de offerte van de particuliere Opdrachtgever wordt er 50 procent van het totaalbedrag aanbetaald en overgemaakt door de particuliere Opdrachtgever op het IBAN nummer NL 21 KNAB 0257923691 tenzij anders overeengekomen met de Artiest 


Artikel 3


AANVULLENDE BEPALINGEN 


3.1 Door acceptatie van de offerte gaan partijen akkoord met de onderhavige Aanvullende Bepalingen;


3.2 Opdrachtgever dient te zorgen voor een goed verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedruimte voor de Artiest(en);


  1. De opdrachtgever zorgt voor consumpties en eventueel een versnapering of een maaltijd voor de Artiest(en), dit in overeenstemming met elkaar. 


  1. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest alleszins bekend te zijn.


  1. De Artiest verplicht zich te houden aan de overeengekomen afspraken met de Opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen op te treden. Aangezien de Artiest een groep musici betreft, zal deze groep het recht hebben het geluidsniveau te produceren zoals bij deze groep gebruikelijk is; zulks onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van het geluidsniveau (milieuwet en Arbo).

  1. De Artiest is verplicht zorg te dragen dat hun benodigde kostuums, representatief zijn en de apparaten, instrumenten enzovoorts zich in goede staat bevinden.

  1. De Artiest is verplicht stipt op tijd te zijn, tenminste 15 minuten voor aanvang van het optreden in het gebouw of op locatie aanwezig te zijn, en met alles dat voor het optreden nodig is. De Artiest is verplicht uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn en op het afgesproken tijdstip zelf aan te vangen.


Artikel 4

OVERMACHT


4.1 De Artiest kan zich op overmacht beroepen als verkeersopstoppingen en verkeershinder een tijdig arriveren onmogelijk maakt.


  1. In geval van autopech dient de Artiest zo snel mogelijk de opdrachtgever te waarschuwen en alle maatregelen te nemen die een zo spoedig mogelijk arriveren van de Artiest mogelijk maakt 


  1. Als de Artiest op weg naar de overeengekomen locatie moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij niet op tijd op de locatie van het optreden aanwezig kan zijn, dient de Artiest, tenzij de omstandigheden dit beletten, onverwijld de opdrachtgever te waarschuwen. 

Artikel 5

ARBEIDSONGESCHIKT

  1. De Artiest is verplicht, indien hij door ziekte of ongeval (of overmacht situaties in de ruimste zin van het woord) verhinderd is op de overeengekomen datum/ data op te treden, dit terstond en tijdig te laten weten aan de opdrachtgever. Als dit onmogelijk is, dient iemand anders aangewezen te worden om dit aan te geven namens GDFL Brassband zo te noemen de Artiest. 


  1. De Artiest behoudt het recht om bij ziekte, ongeval of overmacht zoals vermeld in artikel 5.1 van welke aard dan ook een andere partij namens de Artiest te sturen om het optreden te verzorgen namens GDFL, de voorwaarden van de offerte blijven nog steeds van kracht en de bemiddeling gaat dan nog steeds tussen de Artiest en Opdrachtgever. 


Artikel 5.1.1

RECHTEN/PLICHTEN

  1. De Artiest heeft het recht de tot stand gekomen overeenkomst door acceptatie van de offerte met onmiddellijke ingang te verbreken indien onverhoopt, in afwijking van artikel 3, als betalingen zoals overeengekomen in de offerte niet tijdig of niet zijn voldaan. 

  1. Indien het optreden niet gerealiseerd kan worden als gevolg van overheidsbevel of als gevolg van overmacht, is Artiest, maar ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst als geschorst te beschouwen en is nakoming van eventuele betalingsverplichtingen en of levering van het optreden niet meer verplicht, tenzij in goed overleg met partijen anders overeengekomen. 

  1. Het door de overheid niet verlenen van de benodigde vergunningen aan de Opdrachtgever voor uitvoering van het optreden door de Artiest wordt echter niet als overmacht beschouwd door de Artiest. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht het volledige honorarium te betalen aan de Artiest, eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet gemaakt zijn.

Artikel 6

WIJZIGING OPTREED LOCATIE

6.1Bij regen, motregen, stortbuien, sneeuw, hagel, en alle natte weersverschijnselen die op het moment van optreden zich voordoen, wordt door de Artiest verwacht dat de Opdrachtgever een overdekte plaats/locatie verzorgd voor de Artiest. Enkel onder deze weersomstandigheden is het mogelijk om de locatie te wijzigen, lukt het niet om de Artiest te voorzien van een overdekte plaats, dan moet het optreden verplaatst worden. 

6.2 Als de Opdrachtgever niet heeft kunnen voldoen aan een andere overdekte optreed locatie voor de Artiest, kan de Opdrachtgever in overleg met de Artiest, mondeling een nieuwe optreed afspraak maken om binnen 1 week een andere datum overeen te komen. 

6.3 Wordt het optreden niet verplaatst naar een datum die ligt binnen die ene gestelde week (binnen 1 week na opschorting optreden), wordt het optreden geannuleerd en zal u geen recht hebben op restitutie van de reeds betaalde 50% van het totaalbedrag. Tenzij anders overeengekomen


Artikel 7

GESCHILLEN 


  1. Behoudens overheidsbevel, overmacht of het gestelde in artikel 5, zal bij niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden behorende bij de geaccordeerde offerte door een van beide partijen een schadevergoeding, gelijk aan tenminste 50% van het overeengekomen totale bedrag, moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn en behoren bij de levering van de diensten van GDFL Brassband en kan terstond worden ingevorderd. Alle te maken kosten, alsmede de zulke om de in gebreke blijvende partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de partij die de Algemene Voorwaarden niet in acht heeft genomen. Tevens wordt deze partij dan ook eraan gehouden, alle overige schade te vergoeden die voor de andere partij zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen kosten van exploit, procedures, advocaten en procureurs.


  1. Indien één van de partijen aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere partij zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet eerstgenoemde partij hiervan binnen vijf dagen schriftelijk melding hierover aan de andere partij.

SLOTBEPALINGEN

  1. De contactperso(o)n(en) voor de Opdrachtgever van GDFL verklaart meerderjarig te zijn, waardoor ze de offerte mochten aangaan en het podium/ de organisator in rechte te vertegenwoordigen. 

  1. De minderjarigen Artiesten van GDFL hebben toestemming om deel te nemen aan het optreden met toestemming van ouders, verzorgers, voogden of wettelijk vertegenwoordigers. 

Artikel 10 

Toepasselijk recht

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen zonder uitzondering worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van de Artiest.